4 coldstream guards

 1. Antony Thole
 2. dbf
 3. Skoyen89
 4. AB64
 5. dbf
 6. dbf
 7. Korps Steiner
 8. dbf
 9. dbf
 10. dbf
 11. dbf
 12. dbf
 13. dbf
 14. TJB100
 15. dbf
 16. dbf
 17. dbf
 18. dbf
 19. dbf
 20. dbf