resistance - italian

 1. vitellino
 2. davidbfpo
 3. tedfromscrubs
 4. vitellino
 5. dbf
 6. Ryan Davies
 7. vitellino
 8. Gazz
 9. tedfromscrubs
 10. vitellino
 11. Caroline Wright
 12. Sandra Doran
 13. vitellino
 14. Varasc
 15. Jane Kennedy
 16. Miggsmo
 17. tedfromscrubs
 18. vitellino
 19. Giacomo Vieta
 20. tedfromscrubs